Gāo (Gāutall, high

Xìng (Shìngn. interest, desire to do something; v. prosper, flourish

高兴 Gāo xìng (Gāu-shìnghappy

高兴一点 Gāo xìng yì diǎn(Gāu-shìng ì-diěnBe happy

你想跳舞吗?Nǐ xiǎng tiào wǔ ma (Nǐ shiǎng tiòw-wǔ ma) Would you like to dance?

Xíng (Shíng) OK

不行! Bú xíng (shíng) No way!

你的眼睛很美 Nǐ de yǎn jing hěn měi (Nǐ-duh yiěn-ging hǔn měi) You have beautiful eyes

我爱你! Wǒ ài nǐ (Wǒ ài nǐ) I love you!

不要管我! Bú yào guǎn wǒ (Bú yòw guǎn wǒ) Leave me alone!

Advertisements